Privacyverklaring en Cookie Policy

Privacyverklaring

De website www.klium.be (hierna: de "Website") wordt aangeboden door:

Industrial and Building Supplies & Services NV (hierna: "KLIUM", "Wij" en "Ons"
Ekkelgaarden 26
3500 Hasselt
België
BTW BE 0866.903.252.

E-mail: [email protected]
Telefoon: 0032 (0)3 74 000 41

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten (hierna de "Betrokkene", "jou" en "je"), zal bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

We beloven jouw persoonsgegevens alleen te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de GDPR en enige vervangende wetgeving, of enige gelijkaardige regelgeving onder enige toepasselijke wetgeving en enige wettelijke vereisten of gedragscodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonlijke gegevens. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘GDPR’ is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die KLIUM kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. KLIUM behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden jou aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

KLIUM is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. KLIUM is bijgevolg ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR.

2.2 Verwerker(s)

KLIUM is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

KLIUM doet beroep op de volgende categorieën van "verwerkers":

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Betrokkene of;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze bestaande klanten voor gelijkaardige producten;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KLIUM verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website en/of gebruikt maak van onze diensten. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en van onze diensten.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoekers en gebruikers van onze Website te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

In praktijk betekend dit: Klium verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

− Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website en surfgedrag, herkomst en zoektermen

− Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld

− Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft

− Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres

− Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

KLIUM verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere bezoeker en gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening. KLIUM behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en voor onze dienstverlening. KLIUM verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De behandeling en verwerking van informatieaanvragen, productbestellingen en aankopen;
 • Een gecentraliseerd beheer van klanten;
 • De verspreiding van informatie en nieuwsbrieven die nuttig en noodzakelijk zijn voor de Betrokkene;
 • Het voorkomen van onregelmatigheden en bestrijding van misbruiken en criminele gedragingen;
 • De behandeling van klachten;
 • Zorgen voor de goede werking van onze Website, met inbegrip van het gebruik van cookies, local storage informatie, informatie omtrent de gebruikte hardware en software en log-informatie zoals het IP-adres en telecommunicatiegegevens;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het je te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan KLIUM en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt KLIUM zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

In praktijk betekend dit:
Klium zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
- Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze website en marketingactiviteiten en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website
- Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht
- Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Klium zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Klium. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon
- Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Klium daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen KLIUM. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 • Klantenprofiel: als je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel
 • Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren
 • Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 3 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

KLIUM heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Betrokkene om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn "Gebruikersprofiel". Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor KLIUM om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing’ doeleinden. KLIUM zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij KLIUM kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

De Betrokkene is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan KLIUM verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar KLIUM, Ekkelgaarden 26 B-3500 Hasselt, België of via e-mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door KLIUM, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
[email protected]

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ("first party cookies") of door partners van de website ("third party cookies"). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. KLIUM is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

1. Doel en nut van cookies

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen KLIUM om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

2. Soorten cookies gebruikt door klium

We onderscheiden volgende types cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

  1. Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

  2. Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

  3. Targeting cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies ("first party cookies") en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken ("third party cookies").

First Party Cookies:

Cookie NaamTypeLevensduurDoelPrivacyverklaring
_ga HTTP Cookie 2 jaar

Deze statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe jullie, onze bezoekers, Klium gebruiken. Deze data gebruiken we vervolgens om onze website te verbeteren. Zo willen we jullie een optimale bezoekerservaring geven. We delen enkel anonieme gegevens. We geven dus geen persoonsgegevens van je door aan Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
_gali HTTP Cookie Sluiten van de browser
_gat HTTP Cookie Sluiten van de browser
_gid HTTP Cookie Sluiten van de browser
PHPSESSID HTTP Cookie Sluiten van de browser

De PHPSESSID cookie is essentieel om de Klium website te laten werken. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat als je iets in je winkelmandje hebt zitten en je naar een andere pagina gaat (ook binnen Klium), dezelfde artikelen nog steeds in je winkelmandje zitten. Dit zorgt er ook voor dat je ingelogd blijft, en niet steeds opnieuw moet inloggen als je een andere pagina bezoekt

https://www.klium.be/content/2-klium-privacy-statement
location_asked HTTP Cookie Sluiten van de browser

Met behulp van deze cookie kunnen we je naar de correcte Klium-website doorsturen. Nederlandse bezoekers op Klium.be krijgen zo de melding dat ze op Klium.nl terecht kunnen en omgekeerd. Deze cookie maakt enkel gebruik van je IP-adres en deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

https://www.klium.be/content/2-klium-privacy-statement
cookieconsent_dismissed HTTP Cookie 1 jaar

Wanneer je Klium voor het eerst bezoekt, krijg je een melding over onze cookies. Deze cookie onthoudt dat je hiermee akkoord gegaan bent en voorkomt dat je opnieuw dient akkoord te gaan bij je volgende bezoeken.

https://www.klium.be/content/2-klium-privacy-statement
UUID#[abcdef0123456789]{32} HTTP Cookie 19 dagen

Dankzij deze cookie functioneert het Content Management Systeem (CMS) - alle pagina's zoals deze, die niet gerelateerd zijn aan onze artikelen - van Klium naar behoren.

https://www.klium.be/content/2-klium-privacy-statement

Third party cookies:

Cookie NaamDomeinTypeLevensduurDoelPrivacyverklaring
AWSALB zopim.com HTTP Cookie 6 dagen De cookies van ZenDesk en Zopim helpen onze klantenservice om je te identificeren. Als je ons eerder al gecontacteerd hebt via de chat, kunnen we zo je vorige chatsessies ook zien, ook als je niet ingelogd bent. Deze informatie is belangrijk voor onze klantenservice om je zo vlot mogelijk verder te helpen. Bovendien zorgen deze cookies ervoor dat je je chat met ons kan verderzetten terwijl je over de verschillende pagina's van Klium heen surft. https://www.zendesk.com/company/customers-partners/cookie-policy/
zte# HTTP Cookie Sluiten van de browser
_zlcmid HTTP Cookie 1 jaar
__cfduid cloudflare.com HTTP Cookie 1 jaar De CloudFlare cookie verbetert de snelheid van Klium. Bovendien identificeert deze cookie je om te voorkomen dat je meerdere keren een Captcha moet uitvoeren. Je informatie wordt niet met derden gedeeld. https://www.cloudflare.com/cookie-policy/
fr facebook.com HTTP Cookie 3 maanden De Facebook cookies stellen ons in staat om de effectiviteit van onze Facebook advertenties te kunnen meten. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel verkoop een Facebook advertentie genereert. Dit kan in anonieme vorm met derden gedeeld worden. Hierbij is het echter onmogelijk om deze gegevens naar jouw persoon te herleiden. https://www.facebook.com/policies/cookies/
tr Pixel Tracker Sluiten van de browser
v.gif vwo.com Pixel Tracker Sluiten van de browser Klium gebruikt Visual Website Optimizer om te analyseren of de indeling van onze website duidelijk is voor onze bezoekers. De data die we doorsturen naar VWO is volledig anoniem en kan niet aan je persoon gelinkt worden. https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/
_vwo_uuid_v2 HTTP Cookie 1 jaar
MUID bing.com HTTP Cookie 1 jaar Deze Microsoft cookies worden gebruikt om te meten hoe onze advertenties op Bing.com converteren. Al je gebruikersdata wordt anoniem verstuurd en kan niet herleid worden naar jouw persoon. https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
MUIDB HTTP Cookie 1 jaar
uetsid HTTP Cookie Sluiten van de browser
r/collect doubleclick.net Pixel Tracker Sluiten van de browser Deze cookie wordt gebruikt voor persoonlijke marketingdoeleinden. DoubleClick by Google stuurt een cookie naar de browser wanneer een Klium bezoeker een pagina bezoekt die DoubleClick-advertenties weergeeft. De pagina moet echter geen advertentie bevatten; de advertentietag in de code van de pagina is voldoende om de cookie te laden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl
test_cookie HTTP Cookie Sluiten van de browser
img/beacon.gif pingdom.net Pixel Tracker Sluiten van de browser Pingdom is de waakhond die ons waarschuwt wanneer Klium offline gaat. De Pingdom Realtime User Monitoring (RUM) cookie houdt de snelheid van onze website in het oog en waarschuwt ons wanneer deze vertragingen oploopt. Voor deze cookies wordt geen persoonlijke data van je doorgestuurd. https://www.solarwinds.com/legal/privacy
pa-l HTTP Cookie Ongelimiteerd
pa-l_enabled HTTP Cookie Ongelimiteerd
_hjIncludedInSample hotjar.com HTTP Cookie Sluiten van de browser Met Hotjar krijgen we inzicht in waar gekeken, geklikt en gescrold wordt op onze site. De cookie maakt het mogelijk voor Hotjar om dezelfde bezoeker te volgen over meerdere pagina's. Alle data wordt volledig anoniem naar Hotjar verstuurd en kan niet aan jouw persoon gelinkt worden. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
ads/user-lists/# google.com Pixel Tracker Sluiten van de browser Deze cookie stuurt gegevens naar Google Analytics over de apparaten en het surfgedrag op Klium van onze bezoekers. Deze data helpt ons om onze website te analyseren en voortdurend te verbeteren. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Neem kennis van onze Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door KLIUM.

3. Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je onze website van KLIUM wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties"). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad "Help" van jouw browser raadplegen.

4. Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.

5. Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via [email protected].


© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen ([email protected]). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.