Kies zelf je bezorger
Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5159 Beoordelingen

Klium Bekroond met

SPIT 450ML EPCON C8 XTREM INJECTIEMORTEL - SPIT 055887

Op voorraad SPIT 055887-SPIT 450ML EPCON C8 XTREM INJECTIEMORTEL-klium
SPIT 055887-SPIT 450ML EPCON C8 XTREM INJECTIEMORTEL-klium
30,40 per Stuk (inclusief BTW) 25,12 excl. BTW
Adviesprijs 54,45
Je bespaart 44%
Op voorraad | Vóór 20.00 uur betaald, vanaf morgen 17/08 bezorgd vanuit Hasselt
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €125
Stuk

corrosiefirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • SPIT iD-ALL C-MIX PLUS Patroon, 055899.
 • Universele chemische verankering, zeer snelle uithardingstijd.
 • Twee componenten injectiemortel voor in diverse steensoorten.
 • Kan zowel in holle als volle materialen gebruikt worden.
 • Polyester, Styreenvrij/niet corrosief in dubbelspuit voor harder.
 • 12 maanden houdbaar.
 • ø 16 mm boren M6 - M8 - M10 draadeinden/ankerstangen.
 • Inclusief 8x iD-All zeefpluggen en 2 mengmonden in koker.

gevarenaanduidingen

 • A:H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • B:H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • A:P261 : Inademing van damp vermijden.
 • P264 : Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.B:P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264 : Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken -huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.;

aanvullende gegevens

 • A:EUH205 : Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra Informatie