Kies zelf je bezorger
Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5153 Beoordelingen

Klium Bekroond met

SPIT M8 ID-ALL UNIVERSAL KIT (VOOR BEVESTIGING IN HOLLE MATERIALEN) - SPIT 059507

SPIT 059507-SPIT M8 ID-ALL UNIVERSAL KIT (VOOR BEVESTIGING IN HOLLE MATERIALEN)-klium
SPIT 059507-SPIT M8 ID-ALL UNIVERSAL KIT (VOOR BEVESTIGING IN HOLLE MATERIALEN)-klium
85,95 per Stuk (inclusief BTW) 71,03 excl. BTW
Op bestelling - geschatte levertijd : 5 dagen (door Covid-19-maatregelen mogelijk langere levertijd)
Verzendkosten €4,99 | Gratis verzending vanaf €125
Stuk

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • Veelzijdige mortel voor allerhande toepassingen en materialen

gevarenaanduidingen

 • A:H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • B:H242 : Brandgevaar bij verwarming.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

veiligheidsaanbevelingen

 • A:P261 : Inademing van damp vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.
 • B: P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P220 : Van kleding/../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
 • P234 : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 : Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P321 : Specifieke behandeling vereist (zie .. op dit etiket).
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
 • P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P410 : Tegen zonlicht beschermen.
 • P411 + P235 : Bij maximaal 30.00 °C/86.00 °F bewaren. Koel bewaren.
 • P420 : Gescheiden van ander materiaal bewaren.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

Extra Informatie