Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5478 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (10L BLIK) - TEROSON 840759

TEROSON 840759-TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (10L BLIK)-klium
TEROSON 840759-TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (10L BLIK)-klium
160,20 per Jerrycan (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 132,4 excl. BTW
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Gratis verzonden
Jerrycan

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 840759
 • Ean 4002872100310

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON VR 190 is een helder, kleurloos, universeel inzetbaar, vloeibaar reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen, geformuleerd voor het verwijderen van vet, olie en vuil.
 • Vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen.
 • Verwijdert vet en olie van alle onderdelen, bijv. remmen, koppelingen en transmissies, evenals lijm- en kitresten van motor-, carburateur- en transmissieflenzen

Voordelen

 • Ook verkrijgbaar in spuitbussen, met kooldioxide als drijfgas (artikel 232315)
 • Verwijdert vet en olie van alle onderdelen, bijv. remmen, koppelingen en transmissies, alsmede lijm- en kitresten van motor-, carburateur- en transmissieflenzen
 • Kan ook worden gebruikt om uitgehard vet van scharnieren en verbindingen te verwijderen voordat deze opnieuw worden gesmeerd

Kenmerken

 • Heldere, kleurloze, multifunctionele, vloeibare reiniger op basis van oplosmiddelen, geformuleerd voor het verwijderen van vet, olie en vuil.

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 : GEEN braken opwekken.
 • P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Extra Informatie